Aydınlatma Metni

1100 PSİKOLOJİ
DANIŞANA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1100 Psikoloji (Resmi Unvan: Ezgi Demirer) (“1100 Psikoloji” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca ve 1100 Psikoloji Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenmiş olan esaslara uygun olarak işbu Aydınlatma Metni ile Merkez’imiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 1100 Psikoloji Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’na https://ezgidemirer.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

1100 Psikoloji, siz değerli danışanlarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Bizlere, Müşteri Aydınlatma Bildirimi’nin 7. maddesinde yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

1100 Psikoloji ile danışmanlık ilişkiniz kapsamında aşağıdaki Kişisel Verileriniz işlenmektedir;

(i) Kimlik Bilgileriniz: İsim, soyisim, doğum tarihiniz, TC kimlik numaranız, imza, fotoğrafınız, cinsiyetiniz, medeni haliniz ve danışmanlık görüşmelerimizi online yapmamız halinde Skype/zoom vb. sosyal medya platformuna ilişkin kullanıcı adınız,
(ii) İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon, cep telefonu bilgileri ve danışmanlık görüşmelerimizi online yapmamız halinde sosyal medya iletişim bilgileriniz,
(iii) Özlük Bilgileriniz: Yalnızca danışmanlık görüşmelerimiz esnasında tarafımıza sözlü olarak aktarmanız halinde; çalışma hayatınıza ilişkin ücret bilgileriniz, yan hak ve menfaat bilgileriniz, disiplin soruşturması bilgileriniz, izin sebebi/ izinli olacağınız tarihlere ilişkin bilgileriz ve çalışma ortamınızda günlük yaşadığınız diğer sorunlara ilişkin bilgiler,
(iv) Ödeme ve Finansal Bilgileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, banka bilgisi, fatura/borç bilgisi.
(v) İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Bilgileri: Yalnızca danışmanlık görüşmelerimiz esnasında tarafımıza sözlü olarak aktarmanız halinde; cv/iş-eğitim geçmişi, mesleki pozisyon, çalışma/performans bilgileri, diploma, katıldığı araştırmaların bilgisi, profesyonel/kişisel yetkinlikler,
(vi) Hukuki işlem bilgileriniz: Danışmanlık ilişkimiz sırasında tarafımıza aktarmanız halinde hukuki işlem bilgileriniz,
(vii) Fiziksel/Karakteristik bilgileriniz: fiziksel özellikleriniz, zevkleriniz,
(viii) Aile ve Yakın bilgileriniz: Aile yakınlarınıza ilişkin bilgiler,
(ix) Diğer Verileriniz: İlgi alanları, seans sırasında sözel olarak aktarılan diğer her türlü bilgi, internet sitesi/sosyal medya üzerinden iletilmek istenen mesaj bilgisi, danışmanlık seansına ilişkin notlar, seansın online veya yüz yüze yapılacağı bilgisi, acil durumda ulaşılacak kişi bilgisi, daha önce psikolojik danışmanlık alıp almadığı bilgisi, başvuru sebebi, hangi iletişim kanalı ile ulaşıldığı bilgisi, yönlendirme yapılan psikolog/psikiyatrist bilgisi, seans tarihi ve saati, ebeveyn bilgisi, aynı evde ikamet edilen kişi bilgisi kurum ve unvan bilginiz, ilgi alanlarınız, seans gün ve saatleriniz, seans ücretleriniz ve seans sırasında sözel olarak tarafımıza aktarılan her türlü bilgi.
(x) Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Yalnızca danışmanlık görüşmelerimiz esnasında tarafımıza sözlü olarak aktarmanız halinde; kişilerin ırkı, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile genetik verileri bu kategori altında yer almaktadır.

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

1100 Psikoloji ile danışmanlık ilişkiniz kapsamında elde edilen Kişisel Verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Seans saatlerinin organize edilmesi,
 • Danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Danışan takip listesi oluşturulması,
 • Şirket’e gelen aramaların cevaplandırılması,
 • Klinik psikologların bağımsız çalışma alanlarına ilişkin bilgilendirme formuna ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Danışanlara yönelik teyit aramalarının gerçekleştirilmesi,
 • Danışan Onam formu süreçlerinin yürütülmesi,
 • Danışanlar ile randevu oluşturma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pandemi sebebi ile HES kodu kontrolünün sağlanması,
 • Çeşitli kanallardan gelen danışan başvurularının işbirliği yapılan psikologlara yönlendirilmesi,
 • Danışan Bilgi Formu Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sosyal medya platformları üzerinden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitesi üzerinden form doldurularak talep oluşturulması,
 • Danışanlar ile randevu oluşturma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Danışanlara yönelik faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin takibi,
 • KDV listelerinin sunulması,
 • Test süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ayrıca açık rıza vermeniz durumunda ve gerekli hallerde danışanlara psikiyatrist yönlendirmesi yapılması
 • Ayrıca açık rıza vermeniz durumunda danışanlara yönelik memnuniyet anketi içeren SMS atılması

* Yukarıda belirtilen amaçlar danışmanlık hizmetinizin kapsamına göre değişiklik gösterebilecektir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz; Kanun’un Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Merkez’imiz tarafından aşağıdaki amaçlar ile ve yalnızca amaç ile sınırlı olmak üzere iş birliği yaptığımız psikologlar ile (fiilen danışmanlık aldığınız psikolog ile), yönlendirme yapılan psikiyatrist ile ( paylaşıma ilişkin açık rızanız varsa ve sizin için gerekliyse), şirket içi ekiplerimiz ile ve yetkili kişi,kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Seans esnasında tarafımızla paylaştığınız veriler ise hiçbir şekilde bir başkası ile paylaşılmamaktadır.

 • Danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Danışan takip listesi oluşturulması,
 • Test süreçlerinin yürütülmesi,
 • Seans saatlerinin organize edilmesi,
 • Şirket’e gelen aramaların cevaplandırılması,
 • Klinik psikologların bağımsız çalışma alanlarına ilişkin bilgilendirme formuna ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Danışanlara yönelik teyit aramalarının gerçekleştirilmesi,
 • Danışan Onam formu süreçlerinin yürütülmesi,
 • Danışanlar ile randevu oluşturma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Danışan Bilgi Formu Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Pandemi sebebi ile HES kodu kontrolünün sağlanması,
 • Sosyal medya platformları üzerinden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çeşitli kanallardan gelen danışan başvurularının işbirliği yapılan psikologlara yönlendirilmesi,
 • Ayrıca açık rızanız olması halinde ve yalnızca gerekli durumlarda danışanlara psikiyatrist yönlendirmesi yapılması,
 • Ayrıca açık rızanız olması halinde danışanlara yönelik memnuniyet anketi içeren SMS atılması
 • Faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Merkez’imiz ile aranızdaki danışmanlık ilişki ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda veya resmi makamlar, adli merciler veya kolluk kuvvetlerinden bir talep gelmesi halinde, ilgili uyuşmazlık/talep ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak, Kişisel Verileriniz, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere yasalara ve ikincil mevzuata uygun olarak Merkez’in hukuki destek hizmeti aldığı avukat ve danışmanlarla paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz, danışmanlık ilişkimiz süresince 1100 Psikoloji’ye sözlü veya farklı kanallarla (elden teslim, websitesi veya elektronik posta gönderimi ile elektronik mecralar) yazılı olarak ilettiğiniz bilgiler ve 1100 Psikoloji tarafından otomatik yöntemlerle (Merkezin kullandığı elektronik sistem ve programlar aracılığı ile) ve/veya otomatik olmayan (fiziki dosya ve kayıt tutulması ile) yöntemlerle Kanun’un 5. maddesi kapsamında aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlenmektedir:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdedilen sözleşmelerin ifası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca Kişisel Verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte dilekçe (i)Ezgi Demirer Suadiye Mah. Kazım Özalp Sok. Ethem Bey No:28/8 Kadıköy İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden veya (ii)noter kanalıyla veya (iii)iadeli taahhütlü posta yoluyla veya (iv) Kurul tarafından ayrı yöntemler belirlenmesi halinde bu yöntemler ile 1100 Psikoloji’ye iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

1100 Psikoloji Danışmanlık Merkezi

Yukarıdaki bilgilendirme metnini okuduğumu beyan ederim.

Kişisel Veri Sahibi Adı Soyadı:
İmzası: